Author : Dr. Medha Deshpande

64 posts

                                       मुंबई विद्यापीठाचा संस्कृत विभाग व ॠतायन यांच्या संयुक्त विद्यमाने संस्कृत महोत्सव व प्रा.सदाशिव अंबादास डांगे जन्मशताब्दी महोत्सवाचा भाग म्हणून आयोजित केलेली “पञ्चकं ना स्मरेन्नित्यम् |” ही व्याख्यानमाला दि.२५/१०/२०२१ ते २९/१०/२०२१ रोजी संपन्न झाली. अहिल्या, द्रौपदी, तारा, सीता, मन्दोदरी, कुन्ती या महनीय स्त्रियांची चरित्रे पाच दिवस व्याख्यानस्वरुपात आयोजित करण्यात आली. यासाठी सन्माननीय डॉ.गौरी माहुलीकर, …
                                      अयि संस्कृतानुरागिण: | संस्कृतदिनपर्वस्य शुभाषया: | संस्कृतम् जगत: अतिप्राचीना समृद्धा शास्त्रीया च भाषा वर्तते | संस्कृता वाक्, भारती, सुरभारती, अमरभारती, अमरवाणी, सुरवाणी, गीर्वाणवाणी, गीर्वाणी, देववाणी, देवभाषा, देवीवाक् इत्यादिभि: नामभि: एतद्भाषा प्रसिद्धा | संस्कृतभाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति | स्वधर्मस्य स्वसभ्यताया: राष्ट्रीयेतिहासस्य संस्कृतेश्च ज्ञानाय संस्कृतज्ञानं आवश्यकं अस्ति | मुम्बईविद्यापीठस्य संस्कृतविभागेन संस्कृतदिनावसरे संस्कृतसप्ताहसमारोह: आयोजित: | भारतसर्वकारस्य …
                                        Department of Sanskrit, University of Mumbai has organized ‘Sanskrit Day’ on October 23, 2021, at 3.p.m. Program started with University song and Saraswati Vandana sung by Dr.Medha Deshpande. Dr.Shakuntala Gawde (Head & Asst.Professor, Department of Sanskrit) welcomed all and gave welcome speech. Dr.Madhavi Narsalay (Asst.Professor, Department of Sanskrit) introduced the chief guest Dr.Hariram …
PAGE TOP