Category : Uncategorized

85 posts

मुम्बई-विद्यापीठस्य संस्कृत विभागे २०२० वर्षस्य ऑगस्ट मासस्य ३ दिनाङ्के संस्कृतसप्ताहस्यारम्भ: जातः। ५ वादने मुंबई-विद्यापीठस्य सुश्राव्यगीतेन कार्यक्रमारम्भ: अभवत् । कोरोनाकारणात् आभासीमाध्यमेन (ONLINE) अभवत् एषः कार्यक्रमः। प्रास्ताविकभाषणं तथा सर्वेषां स्वागतं कृतं विभागप्रमुखया डॉ. सुचित्रा ताजणे-महोदयया। तया एव सप्ताहे अस्मिन् या मुम्बई-विद्यापीठसंस्कृतस्त्रीवैभवम्  व्याख्यानमाला आयोजितास्ति, तस्या: परिचय: उक्त:। ४ ऑगस्टत: ९ ऑगस्ट २०२० पर्यन्तम् अस्यां व्याख्यानमालायां मुम्बई-विद्यापीठस्य भूतपूर्वा: प्राध्यापिका: संस्कृतसंशोधनस्य अन्तरङ्गम् एतद्विषयमधिकृत्य व्याख्यानानि प्रदास्यन्ति।  

            अनन्तरं कार्यक्रमे ये नैके मान्यवराः उपस्थिता: आसन् तेषां सर्वेषां परिचय: कारित: विभागस्य मान्यया डॉ. माधवी नरसाळे-महोदयया। अस्माकं भाग्यमासीद्यद्विद्यापीठकुलगुरुः डॉ. सुहास पेडणेकर-महोदयाः कार्यक्रमे अध्यक्षरूपेण उपस्थिताः आसन्। संस्कृतकार्यार्थं सदैव तत्परः भविष्यामि इति उक्त्वा संस्कृतमहत्त्वं प्रकटयन् तैः वयं उद्बोधिताः। मुंबई-विद्यापीठस्य मानव्यशाखायाः अधिष्ठातारः माननीयाः डॉ. राजेश खरात-महोदयाः संस्कृतस्य प्रचार: प्रसार: नैकेषु देशेषु कथं कर्तुं शक्यते इति विषयमधिकृत्य न: उद्बोधितवान्।

   कार्यक्रमे प्रमुखातिथिपदं भूषितवन्त: संस्कृत-भारती-कार्यकर्तार: माननीया: शिरीष भेडसगावकर महोदया:। तै: तेषामनुभवानि उपस्थापितानि।

डॉ. समीरा गुजर महोदया भरतमुने: नाट्यशास्त्रवचनान् तस्या: नाट्यक्षेत्रे  कथम् अनुभूतवती तद् प्रथमपुष्परुपेण मालायामस्मिन् गुम्फितवती। साहित्याभ्यासस्य दिशा तया दर्शिता।

द्वितीयपुष्पं गुम्फितं डॉ. धनश्री लेले-महोदयया। तस्याः निवेदनक्षेत्रे कथं संस्कृतस्य सम्बन्धः वर्तते तथा संशोधनं कीदृशं भवेत् इति विषयमनुसृत्य सा स्वविचारान् प्रकटितवती।

तृतीयपुष्पं गुम्फितुं हस्तलिखितशास्त्रेषु नुतनमार्गः अस्मिन् विषये बोधयितुं डॉ. परिणीता देशपांडे-महोदया उपस्थितासीत्।

संस्कृतसाहित्ये कथं संशोधनं कर्तुं शक्यते अस्मिन् विषये पथदर्शनार्थमुपस्थितासीत् डॉ. मञ्जुषा गोखले-महोदया।

सुसुन्दरेण PPT माध्यमेन वैदिक वाङ्मये नैकानि संशोधनानि भवितुमर्हतीति सन्देशं दत्तवती भूतपूर्वा विभागप्रमुखा डॉ.गौरी माहुलीकर-महाभागा।

अन्तिमं पुष्पं प्रगुम्फ्य व्याख्यानमाला पूर्णा कृता डॉ. उमा वैद्य-महोदयया। संशोधनस्य हेतुः कः? का तस्य अवस्था तथैव व्याकरणविषयेSपि संशोधनं अस्माभिः कर्तव्यमेव इति महोदयायाः आशयः आसीत्।

एवं नैकान् छात्रान् तथा प्राध्यापकान् संशोधनार्थं सम्प्रेर्य संस्कृतविभागस्य स्वाध्याययज्ञः पूर्णः न अपितु आरब्ध:।

वृत्ताङ्कनम्- नीरज सावंत ।

Department of Sanskrit, University of Mumbai celebrates Kalidas day by organising a special lecture on Abhijnanashakuntalam of Kalidas’ by Prof. Gauri Mahulikar (Dean of Faculty, Chinmaya University and Former Head, Department of Sanskrit, University of Mumbai).
All are invited for this lecture.

Date: 22nd August 2019
Time: 12.00 – 2.00 pm
Venue: Seminar Hall, Ramkrishna Bajaj Sanskrit Bhavan, Vidyanagari, Santacruz East

PAGE TOP